Verwerkingsregister

Zorgverlener:      Barboesjka. KVK 54238447, hier handelend onder de naam Barboesjka Therapie & Coaching.
Adres:    Ruychrocklaan 171, 2597 EZ Den Haag
Functionaris  gegevensbescherming:    B. M. Hollander

Barboesjka is een praktijk voor therapie en coaching. De praktijk wordt gedeeld met huisartsenpraktijk Galjaard en Ruigrok Fysiotherapie.

Privacy verklaring

Barboesjka hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring geef ik informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Barboesjka houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot slechts die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is (zie “beveiliging”);
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Bij Barboesjka is B.M. Hollander verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Naast mij kunnen ook ondersteunende diensten toegang hebben tot gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Denk hierbij aan ICT beheer, de web beheerder en hosting partijen. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers

Doelen:
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Barboesjka verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratie (dossiervorming);
 • Communicatie over de behandelperiode;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandelsessie.

Gegevens:
Voor de bovenstaande doelen kan Barboesjka de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Burger Service Nummer;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Bewaartermijn:
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u mij verstrekt kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Declaraties en contracten:
 • Het verzorgen van de dossiervorming:
 • ICT -werk:
 • Schoonmaak:
 • financiële administratie:

Met elke partij waarmee ik samenwerk heb ik een samenwerkingsovereenkomst of wordt deze binnenkort afgesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
Ik zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Voor de bovenstaande doelen kan Barboesjka de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Barboesjka van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord en 2e authenticatie factor op al mijn systemen;
 • Ik anonimiseer en zorg voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik bewaar gegevens in de cloud. Apple computer bewaart een kopie van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Eventuele medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van u ontvangen heb voor zover niet in strijd met andere wetgeving. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
U heeft te allen tijde het recht de toestemming tot gegevensverwerking in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Ik hoop dan met u tot een oplossing te komen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring vragen of opmerkingen heeft  neemt u dan contact met mij op.

Contactgegevens
Barboesjka
Ruychrocklaan 171
2597 EZ Den Haag
info@barboesjka.nl
(070) 260 00 01

Cookiebeleid

Barboesjka hanteert het volgende privacy- en cookiebeleid met betrekking tot het gebruik van de website barboesjka.nl

Algemeen

Barboesjka gebruikt gegevens over bezoekers van haar website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Barboesjka stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Barboesjka gaat niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Barboesjka registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Cookies

Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat in uw browser wordt geplaatst en dat wordt uitgelezen om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Barboesjka.nl plaatst zelf cookies, Google doet dat via de diensten van Google in de website geïntegreerd zijn, net als de leveranciers van plugins die toegevoegde functionaliteit aan de website geven.
Bij uw eerste bezoek aan www.barboesjka.nl kunt u uw voorkeur voor cookies aanpassen. Wilt u bij een vervolgbezoek uw cookie voorkeuren aanpassen, dan dient u daartoe de geplaatste cookies van mijn website in de webbrowser op uw computer te wissen.

Cookies van Barboesjka

 • Mijn website plaatst cookies om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan en voor het functioneren van mijn website.
 • Met deze cookies volgen wij niet uw surfgedrag (‘tracking’) en registreren wij geen persoonsgegevens. Wij gebruiken cookies niet om gegevens of handelingen op verschillende websites/domeinen met elkaar in verband te brengen.
 • Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van deze cookies.

Cookies van Google
Barboesjka maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer naar de website te analyseren. Deze diensten van Google plaatsen cookies in uw browser en versturen gegevens naar Google. Meer hierover kunt u lezen in Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de site van Barboesjka bezoekt. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies weigeren
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn. Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Web bezoek
Wanneer u de website van Barboesjka bezoekt worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Barboesjka gaat niet na wie, welk ip-nummer op welk moment gebruikt en herleid deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op de website invult en opstuurt, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt samen met de technische kenmerken bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in het e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar mijn oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van mijn faciliteiten, dan kan ik bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen.
Barboesjka stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. Indien Barboesjka vermoeden doet van misbruik zal aangifte worden gedaan.

Schriftelijk verzoek richten aan Barboesjka
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Barboesjka, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kan ik echter niet garanderen dat zo’n verzoek mij bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Ik acht mij daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Barboesjka.

.